Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

260,85 €

Pressupost inicial

32,37 M€

% execució

98,17 %
Despesa real són 31,78 M€

% sobre el total del press.

29,60 %

Mitjana despesa provincial

7,44 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 35,46% 11,48 M€
Habitatge i urbanisme 11,54% 3,73 M€
Benestar comunitari 43,50% 14,08 M€
Medi ambient 9,50% 3,08 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.