Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

76,04 €

Pressupost inicial

9,44 M€

% execució

100,08 %
Despesa real són 9,44 M€

% sobre el total del press.

8,63 %

Mitjana despesa provincial

1,56 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 8,00% 755.121,32 €
Assistència social primària 32,69% 3,08 M€
Promoció social 12,64% 1,19 M€
Assistència a persones dependents 46,67% 4,4 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.