De l'Administració general de la CA

Ingrés pres. / hab.

88,18 €

Ingrés pressupostat

10,94 M€

% execució

94,14 %
Ingrés real són 10,3 M€

% sobre el total del press.

9,65 %

Mitjana ingrés provincial

795.501,5 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat 26,03% 2,85 M€
Trf.corr. Generalitat en matèria educació 57,18% 6,26 M€
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local 4,82% 526.904,85 €
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits 0,11% 12.487,27 €
Altres subvencions corrents de la Generalitat 5,91% 646.631,01 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.