Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

86,08 €

Pressupost inicial

10,75 M€

% execució

118,73 %
Despesa real són 12,76 M€

% sobre el total del press.

9,49 %

Mitjana despesa provincial

2,51 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 80,03% 8,6 M€
Seguretat i ordre públic 2,49% 267.492,7 €
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 9,44% 1,01 M€
Mobilitat urbana 6,86% 737.587,03 €
Protecció civil 1,15% 123.805,59 €
Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,03% 3.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 82,18% 8,83 M€
Despeses corrents en béns i serveis 17,79% 1,91 M€
Transferències corrents 0,03% 3.000 €