En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 27 maig 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.273,82 €
Pressupost per habitant actual: 1.598,72 €

Pressupost inicial

164,27 M€
Pressupost actual: 206,16 M€

Execució

26% del pressupost actual

Habitants

128.956
* dades del 2022

Deute

86,1 M€
* a final del 2022

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 17.211.030,91 € 10,48%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 17.745.396,53 € 10,80%
Habitatge i urbanisme 9.825.323,49 € 5,98%
Benestar comunitari 22.539.541,96 € 13,72%
Medi ambient 9.195.185,07 € 5,60%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 3.000,00 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 74.934,51 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 18.444.843,27 € 11,23%
Foment de l'ocupació 3.094.528,34 € 1,88%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.555.864,94 € 0,95%
Educació 13.781.413,59 € 8,39%
Cultura 7.973.489,87 € 4,85%
Esport 4.601.708,80 € 2,80%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 45.054,00 € 0,03%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.546.983,15 € 0,94%
Transport públic 4.766.410,00 € 2,90%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.075.394,45 € 0,65%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.374.604,28 € 1,45%
Serveis de caràcter general 23.028.276,11 € 14,02%
Administració financera i tributària 5.384.277,29 € 3,28%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 27 maig 2024.

Ingressos
36%
Despesa
26%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 59.755.684,13 € 463,38 € 36,38 %
Impostos indirectes 7.075.446,64 € 54,87 € 4,31 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 28.476.915,15 € 220,83 € 17,34 %
Transferències corrents 55.520.883,30 € 430,54 € 33,80 %
Ingressos patrimonials 1.673.611,63 € 12,98 € 1,02 %
Transferències de capital 3.345.694,41 € 25,94 € 2,04 %
Actius financers 219.025,30 € 1,70 € 0,13 %
Passius financers 8.200.000,00 € 63,59 € 4,99 %
Total 164.267.260,56 € 1.273,82 €

Cerca una partida específica