Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 27 febrer 2021.

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2021

Despesa per habitant

1.188,69 €
3,25 % més vs anterior

Despesa total

152,47 M€
3,25 % més vs anterior

Estalviament net

1,5 M€
14,65 % menys vs 2020

Nivell d'endeutament

74,02 €
3,58 % menys vs 2020

Capacitat d'autofinançament

63.24 %
1,62 % menys vs 2020

Proposta per al 2021

Quantitat % s/ Total vs. anterior
Deute públic Deute públic 12.984.445,40 € 8,52%
-2,67%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 16.106.553,49 € 10,56%
+ 7,62%
Habitatge i urbanisme 10.547.694,48 € 6,92%
+ 13,54%
Benestar comunitari 18.900.851,73 € 12,40%
+ 10,48%
Medi ambient 5.627.131,25 € 3,69%
+ 57,87%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 5.600,00 € 0,00%
-22,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 68.592,60 € 0,04%
+ 0,40%
Serveis socials i promoció social 13.882.160,94 € 9,11%
+ 3,47%
Foment de l'ocupació 3.246.400,24 € 2,13%
+ 3,77%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 3.574.887,33 € 2,34%
+ 243,46%
Educació 20.078.970,06 € 13,17%
+ 0,05%
Cultura 7.537.580,15 € 4,94%
-25,38%
Esport 4.891.099,99 € 3,21%
+ 12,98%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 330.000,00 € 0,22%
-52,01%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.525.880,31 € 1,00%
-49,67%
Transport públic 4.355.660,00 € 2,86%
+ 11,75%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.517.669,42 € 1,00%
-5,31%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.009.140,19 € 1,32%
-7,11%
Serveis de caràcter general 20.964.828,43 € 13,75%
-3,03%
Administració financera i tributària 4.312.279,17 € 2,83%
+ 1,88%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 12.984.445,40 € 101,23 € 8,52 %
Serveis públics bàsics 51.182.230,95 € 399,04 € 33,57 %
Actuacions de protecció i promoció social 17.202.753,78 € 134,12 € 11,28 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 36.082.537,53 € 281,31 € 23,67 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.729.209,73 € 60,26 € 5,07 %
Actuacions de caràcter general 27.286.247,79 € 212,73 € 17,90 %
Total 152.467.425,18 € 1.188,69 €

Cerca una partida específica