En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 25 octubre 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.175,89 €
Pressupost per habitant actual: 1.523,46 €

Pressupost inicial

152,47 M€
Pressupost actual: 197,53 M€

Execució

55% del pressupost actual

Habitants

129.661
* dades del 2020

Deute

97,41 M€
* a final del 2020

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 12.984.445,40 € 8,52%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 16.106.553,49 € 10,56%
Habitatge i urbanisme 10.547.694,48 € 6,92%
Benestar comunitari 18.900.851,73 € 12,40%
Medi ambient 5.627.131,25 € 3,69%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 5.600,00 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 68.592,60 € 0,04%
Serveis socials i promoció social 13.882.160,94 € 9,11%
Foment de l'ocupació 3.246.400,24 € 2,13%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 3.574.887,33 € 2,34%
Educació 20.078.970,06 € 13,17%
Cultura 7.537.580,15 € 4,94%
Esport 4.891.099,99 € 3,21%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 330.000,00 € 0,22%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.525.880,31 € 1,00%
Transport públic 4.355.660,00 € 2,86%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.517.669,42 € 1,00%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.009.140,19 € 1,32%
Serveis de caràcter general 20.964.828,43 € 13,75%
Administració financera i tributària 4.312.279,17 € 2,83%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 25 octubre 2021.

Ingressos
70%
Despesa
55%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 56.193.887,37 € 433,39 € 36,86 %
Impostos indirectes 5.863.223,33 € 45,22 € 3,85 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.894.761,77 € 176,57 € 15,02 %
Transferències corrents 47.215.891,26 € 364,15 € 30,97 %
Ingressos patrimonials 2.161.603,14 € 16,67 € 1,42 %
Transferències de capital 4.419.033,01 € 34,08 € 2,90 %
Actius financers 219.025,30 € 1,69 € 0,14 %
Passius financers 13.500.000,00 € 104,12 € 8,85 %
Total 152.467.425,18 € 1.175,89 €