Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 24 gener 2022.

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2022

Despesa per habitant

1.188,27 €
5,94 % més vs anterior

Despesa total

154,07 M€
5,94 % més vs anterior

Estalviament net

1,12 M€
36,24 % menys vs 2021

Nivell d'endeutament

70,14 €
6,74 % menys vs 2021

Capacitat d'autofinançament

62.63 %
2,57 % menys vs 2021

Proposta per al 2022

Quantitat % s/ Total vs. anterior
Deute públic Deute públic 13.906.615,37 € 9,03%
+ 4,24%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 18.750.857,23 € 12,17%
+ 35,50%
Habitatge i urbanisme 10.622.823,43 € 6,89%
+ 29,71%
Benestar comunitari 17.507.797,15 € 11,36%
+ 2,34%
Medi ambient 4.563.746,93 € 2,96%
+ 28,04%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 5.712,00 € 0,00%
-20,45%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 69.964,45 € 0,05%
+ 2,41%
Serveis socials i promoció social 15.415.285,22 € 10,01%
+ 14,89%
Foment de l'ocupació 2.960.938,33 € 1,92%
-5,36%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.506.000,04 € 0,98%
+ 44,69%
Educació 18.285.676,26 € 11,87%
-8,88%
Cultura 7.745.593,78 € 5,03%
-23,32%
Esport 5.427.097,79 € 3,52%
+ 25,36%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 916.000,00 € 0,59%
+ 33,21%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.286.139,84 € 1,48%
-24,59%
Transport públic 4.355.660,00 € 2,83%
+ 11,75%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.706.505,44 € 1,11%
+ 6,47%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.995.647,17 € 1,30%
-7,73%
Serveis de caràcter general 21.731.039,75 € 14,10%
+ 0,51%
Administració financera i tributària 4.313.608,68 € 2,80%
+ 1,91%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 13.906.615,37 € 107,25 € 9,03 %
Serveis públics bàsics 51.445.224,74 € 396,77 € 33,39 %
Actuacions de protecció i promoció social 18.451.900,00 € 142,31 € 11,98 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 32.964.367,87 € 254,24 € 21,40 %
Actuacions de caràcter econòmic 9.264.305,28 € 71,45 € 6,01 %
Actuacions de caràcter general 28.040.295,60 € 216,26 € 18,20 %
Total 154.072.708,86 € 1.188,27 €

Cerca una partida específica