En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 21 octubre 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.350,59 €
Estimació inicial: 1.151,25 €

Despesa total

173,23 M€
Estimació inicial: 147,67 M€

Execució

53% del pressupost

Habitants

128.265
* dades del 2019

Deute

99,43 M€
* a final del 2019

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 13.764.832 € 7,95%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 15.781.472 € 9,11%
Habitatge i urbanisme 13.652.225 € 7,88%
Benestar comunitari 18.749.532 € 10,82%
Medi ambient 4.966.353 € 2,87%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.180 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 68.319 € 0,04%
Serveis socials i promoció social 14.795.257 € 8,54%
Foment de l'ocupació 5.481.050 € 3,16%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.728.840 € 1,00%
Educació 20.712.431 € 11,96%
Cultura 10.879.688 € 6,28%
Esport 6.295.219 € 3,63%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 437.653 € 0,25%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 4.672.557 € 2,70%
Transport públic 3.897.995 € 2,25%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.603.813 € 0,93%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.156.562 € 1,24%
Serveis de caràcter general 29.365.211 € 16,95%
Administració financera i tributària 4.217.302 € 2,43%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 21 octubre 2020.

Ingressos
72%
Despesa
53%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 54.773.152 € 427 € 31,62 %
Impostos indirectes 5.850.915 € 46 € 3,38 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.634.553 € 176 € 13,07 %
Transferències corrents 47.880.132 € 373 € 27,64 %
Ingressos patrimonials 2.157.085 € 17 € 1,25 %
Transferències de capital 5.899.622 € 46 € 3,41 %
Actius financers 10.311.591 € 80 € 5,95 %
Passius financers 23.698.050 € 185 € 13,68 %
Total 173.205.099 € 1.151,25 €