Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 25 febrer 2020.

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2020

Despesa per habitant

1.162,83 €
18,67 % més vs anterior

Despesa total

147,67 M€
18,67 % més vs anterior

Estalviament net

1,76 M€
22,21 % menys vs 2020

Nivell d'endeutament

vs 2020

Capacitat d'autofinançament

64.28 %
1,23 % més vs 2020

Proposta per al 2020

Quantitat % s/ Total vs. anterior
Deute públic Deute públic 13.340.832 € 9,03%
-13,92%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 14.966.407 € 10,14%
+ 11,11%
Habitatge i urbanisme 9.289.777 € 6,29%
+ 73,21%
Benestar comunitari 17.107.736 € 11,59%
+ 30,59%
Medi ambient 3.564.441 € 2,41%
+ 16,74%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.180 € 0,00%
0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 68.319 € 0,05%
0,00%
Serveis socials i promoció social 13.416.910 € 9,09%
+ 3,11%
Foment de l'ocupació 3.128.491 € 2,12%
+ 1,21%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.040.859 € 0,70%
+ 24,04%
Educació 20.068.367 € 13,59%
+ 6,06%
Cultura 10.101.074 € 6,84%
+ 39,54%
Esport 4.329.308 € 2,93%
+ 30,60%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 687.653 € 0,47%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.031.625 € 2,05%
+ 128,36%
Transport públic 3.897.536 € 2,64%
0,00%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.602.772 € 1,09%
+ 102,09%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.162.867 € 1,46%
+ 1,93%
Serveis de caràcter general 21.620.691 € 14,64%
+ 42,13%
Administració financera i tributària 4.232.765 € 2,87%
+ 3,07%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 13.340.832 € 105 € 9,03 %
Serveis públics bàsics 44.928.362 € 354 € 30,43 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.620.901 € 131 € 11,26 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 35.539.607 € 280 € 24,07 %
Actuacions de caràcter econòmic 9.219.585 € 73 € 6,24 %
Actuacions de caràcter general 28.016.323 € 221 € 18,97 %
Total 147.665.610 € 1.162,83 €