En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 19 novembre 2019.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.367,49 €

Despesa total

173,65 M€

Execució

62% del pressupost

Habitants

126.988
* dades del 2018

Deute

102,99 M€
* a final del 2018

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 16.884.888 € 9,72%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.921.227 € 8,02%
Habitatge i urbanisme 13.352.194 € 7,69%
Benestar comunitari 15.624.024 € 9,00%
Medi ambient 5.790.515 € 3,33%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 66.653 € 0,04%
Serveis socials i promoció social 14.553.257 € 8,38%
Foment de l'ocupació 6.767.829 € 3,90%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.110.831 € 1,22%
Educació 22.560.747 € 12,99%
Cultura 10.848.721 € 6,25%
Esport 7.855.217 € 4,52%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.833.208 € 2,21%
Transport públic 3.997.854 € 2,30%
Altres actuacions de caràcter econòmic 828.213 € 0,48%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.692.477 € 0,97%
Serveis de caràcter general 28.779.431 € 16,57%
Administració financera i tributària 4.180.441 € 2,41%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 19 novembre 2019.

Ingressos
69%
Despesa
62%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 51.049.427 € 402 € 29,47 %
Impostos indirectes 6.270.441 € 49 € 3,62 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.111.718 € 174 € 12,77 %
Transferències corrents 50.458.522 € 397 € 29,13 %
Ingressos patrimonials 1.643.856 € 13 € 0,95 %
Transferències de capital 6.589.661 € 52 € 3,80 %
Actius financers 18.645.827 € 147 € 10,76 %
Passius financers 16.445.580 € 130 € 9,49 %
Total 173.215.031 € 1.146,21 €

Cerca una partida específica