Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 01 desembre 2023.

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2024

Despesa per habitant

1.273,82 €
5,70 % més vs anterior

Despesa total

164,27 M€
5,70 % més vs anterior

Estalviament net

2,93 M€
0,00 % més vs 2023

Nivell d'endeutament

56,46 €
7,21 % menys vs 2023

Capacitat d'autofinançament

62.5 %
1,56 % menys vs 2023

Proposta per al 2024

Quantitat % s/ Total vs. anterior
Deute públic Deute públic 17.211.030,91 € 10,48%
+ 13,73%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 17.745.396,53 € 10,80%
+ 7,27%
Habitatge i urbanisme 9.825.323,49 € 5,98%
+ 0,32%
Benestar comunitari 22.539.541,96 € 13,72%
+ 4,45%
Medi ambient 9.195.185,07 € 5,60%
+ 139,38%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 3.000,00 € 0,00%
-47,99%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 74.934,51 € 0,05%
+ 2,98%
Serveis socials i promoció social 18.444.843,27 € 11,23%
+ 4,80%
Foment de l'ocupació 3.094.528,34 € 1,88%
-6,29%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.555.864,94 € 0,95%
-8,84%
Educació 13.781.413,59 € 8,39%
-9,28%
Cultura 7.973.489,87 € 4,85%
+ 6,03%
Esport 4.601.708,80 € 2,80%
-32,69%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 45.054,00 € 0,03%
-91,55%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.546.983,15 € 0,94%
-1,23%
Transport públic 4.766.410,00 € 2,90%
+ 0,02%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.075.394,45 € 0,65%
+ 10,12%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.374.604,28 € 1,45%
+ 11,00%
Serveis de caràcter general 23.028.276,11 € 14,02%
+ 5,74%
Administració financera i tributària 5.384.277,29 € 3,28%
+ 18,77%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 17.211.030,91 € 133,46 € 10,48 %
Serveis públics bàsics 59.305.447,05 € 459,89 € 36,10 %
Actuacions de protecció i promoció social 21.617.306,12 € 167,63 € 13,16 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 27.912.477,20 € 216,45 € 16,99 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.433.841,60 € 57,65 € 4,53 %
Actuacions de caràcter general 30.787.157,68 € 238,74 € 18,74 %
Total 164.267.260,56 € 1.273,82 €