En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 24 juny 2022.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.188,27 €
Pressupost per habitant actual: 1.554,01 €

Pressupost inicial

154,07 M€
Pressupost actual: 201,49 M€

Execució

28% del pressupost actual

Habitants

129.661
* dades del 2020

Deute

97,41 M€
* a final del 2020

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 13.906.615,37 € 9,03%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 18.750.857,23 € 12,17%
Habitatge i urbanisme 10.622.823,43 € 6,89%
Benestar comunitari 17.507.797,15 € 11,36%
Medi ambient 4.563.746,93 € 2,96%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 5.712,00 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 69.964,45 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 15.415.285,22 € 10,01%
Foment de l'ocupació 2.960.938,33 € 1,92%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.506.000,04 € 0,98%
Educació 18.285.676,26 € 11,87%
Cultura 7.745.593,78 € 5,03%
Esport 5.427.097,79 € 3,52%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 916.000,00 € 0,59%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.286.139,84 € 1,48%
Transport públic 4.355.660,00 € 2,83%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.706.505,44 € 1,11%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.995.647,17 € 1,30%
Serveis de caràcter general 21.731.039,75 € 14,10%
Administració financera i tributària 4.313.608,68 € 2,80%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 24 juny 2022.

Ingressos
42%
Despesa
28%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 56.257.690,32 € 433,88 € 36,51 %
Impostos indirectes 7.414.053,71 € 57,18 € 4,81 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.305.633,99 € 179,74 € 15,13 %
Transferències corrents 49.715.556,59 € 383,43 € 32,27 %
Ingressos patrimonials 2.182.712,26 € 16,83 € 1,42 %
Transferències de capital 1.478.036,69 € 11,40 € 0,96 %
Actius financers 219.025,30 € 1,69 € 0,14 %
Passius financers 13.500.000,00 € 104,12 € 8,76 %
Total 154.072.708,86 € 1.188,27 €

Cerca una partida específica