En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 20 gener 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.151,25 €
Pressupost per habitant actual: 1.374,75 €

Pressupost inicial

147,67 M€
Pressupost actual: 176,33 M€

Execució

74% del pressupost actual

Habitants

128.265
* dades del 2019

Deute

99,43 M€
* a final del 2019

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 13.340.832 € 9,03%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 14.966.407 € 10,14%
Habitatge i urbanisme 9.289.777 € 6,29%
Benestar comunitari 17.107.736 € 11,59%
Medi ambient 3.564.441 € 2,41%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.180 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 68.319 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 13.416.910 € 9,09%
Foment de l'ocupació 3.128.491 € 2,12%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.040.859 € 0,70%
Educació 20.068.367 € 13,59%
Cultura 10.101.074 € 6,84%
Esport 4.329.308 € 2,93%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 687.653 € 0,47%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.031.625 € 2,05%
Transport públic 3.897.536 € 2,64%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.602.772 € 1,09%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.162.867 € 1,46%
Serveis de caràcter general 21.620.691 € 14,64%
Administració financera i tributària 4.232.765 € 2,87%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 gener 2021.

Ingressos
85%
Despesa
74%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 54.773.152 € 427 € 37,09 %
Impostos indirectes 5.850.915 € 46 € 3,96 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.634.553 € 176 € 15,33 %
Transferències corrents 44.102.126 € 344 € 29,87 %
Ingressos patrimonials 2.157.085 € 17 € 1,46 %
Transferències de capital 4.428.754 € 35 € 3,00 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,15 %
Passius financers 13.500.000 € 105 € 9,14 %
Total 147.665.610 € 1.151,25 €