En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 16 octubre 2019.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.328,9 €

Despesa total

168,75 M€

Execució

60% del pressupost

Habitants

126.988
* dades del 2018

Deute

102,99 M€
* a final del 2018

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.497.358 € 9,18%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.807.748 € 8,18%
Habitatge i urbanisme 12.909.171 € 7,65%
Benestar comunitari 15.424.024 € 9,14%
Medi ambient 5.649.711 € 3,35%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 66.653 € 0,04%
Serveis socials i promoció social 14.207.937 € 8,42%
Foment de l'ocupació 6.714.829 € 3,98%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.110.831 € 1,25%
Educació 21.104.986 € 12,51%
Cultura 10.884.172 € 6,45%
Esport 7.635.785 € 4,52%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.418.327 € 2,03%
Transport públic 3.897.854 € 2,31%
Altres actuacions de caràcter econòmic 828.213 € 0,49%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.692.477 € 1,00%
Serveis de caràcter general 28.738.749 € 17,03%
Administració financera i tributària 4.158.966 € 2,46%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 octubre 2019.

Ingressos
72%
Despesa
60%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 51.049.427 € 402 € 33,69 %
Impostos indirectes 6.270.441 € 49 € 4,14 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.105.546 € 174 € 14,59 %
Transferències corrents 48.763.763 € 384 € 32,18 %
Ingressos patrimonials 1.643.856 € 13 € 1,08 %
Transferències de capital 6.382.355 € 50 € 4,21 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,14 %
Passius financers 15.085.012 € 119 € 9,96 %
Total 151.519.425 € 1.146,21 €

Cerca una partida específica