En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 01 abril 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.341,29 €
Estimació inicial: 1.151,25 €

Despesa total

172,04 M€
Estimació inicial: 147,67 M€

Execució

12% del pressupost

Habitants

128.265
* dades del 2019

Deute

102,99 M€
* a final del 2018

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 13.340.832 € 7,75%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 15.723.845 € 9,14%
Habitatge i urbanisme 13.937.435 € 8,10%
Benestar comunitari 18.662.132 € 10,85%
Medi ambient 4.778.435 € 2,78%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.180 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 68.319 € 0,04%
Serveis socials i promoció social 14.262.143 € 8,29%
Foment de l'ocupació 5.170.461 € 3,01%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.728.840 € 1,00%
Educació 21.339.948 € 12,40%
Cultura 11.707.789 € 6,81%
Esport 7.003.911 € 4,07%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 687.653 € 0,40%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 4.358.929 € 2,53%
Transport públic 3.897.536 € 2,27%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.602.772 € 0,93%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.162.867 € 1,26%
Serveis de caràcter general 27.366.799 € 15,91%
Administració financera i tributària 4.232.765 € 2,46%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 01 abril 2020.

Ingressos
12%
Despesa
12%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 54.773.152 € 427 € 31,84 %
Impostos indirectes 5.850.915 € 46 € 3,40 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.634.553 € 176 € 13,16 %
Transferències corrents 46.714.232 € 364 € 27,16 %
Ingressos patrimonials 2.157.085 € 17 € 1,25 %
Transferències de capital 5.872.622 € 46 € 3,41 %
Actius financers 10.311.591 € 80 € 5,99 %
Passius financers 23.698.050 € 185 € 13,78 %
Total 172.012.199 € 1.151,25 €