En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 23 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.126,82 €
Pressupost per habitant actual: 1.126,82 €

Pressupost inicial

140,04 M€
Pressupost actual: 140,04 M€

Execució

92% del pressupost actual

Habitants

124.280

Deute

144,05 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 17.746.075,00 € 12,67%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.784.757,35 € 8,42%
Habitatge i urbanisme 4.669.891,85 € 3,33%
Benestar comunitari 14.045.147,58 € 10,03%
Medi ambient 3.256.198,67 € 2,33%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 9.558,78 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 10.000.946,78 € 7,14%
Foment de l'ocupació 1.440.899,43 € 1,03%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 899.133,48 € 0,64%
Educació 17.398.099,59 € 12,42%
Cultura 6.085.222,77 € 4,35%
Esport 3.806.214,86 € 2,72%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.724.148,64 € 1,23%
Transport públic 4.519.525,13 € 3,23%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.080.083,78 € 0,77%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.330.175,74 € 0,95%
Serveis de caràcter general 35.968.060,40 € 25,68%
Administració financera i tributària 4.276.769,59 € 3,05%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 23 febrer 2024.

Ingressos
96%
Despesa
92%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 46.218.285,83 € 371,89 € 33,00 %
Impostos indirectes 3.677.600,00 € 29,59 € 2,63 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.720.741,92 € 174,77 € 15,51 %
Transferències corrents 38.618.508,26 € 310,74 € 27,58 %
Ingressos patrimonials 4.704.877,87 € 37,86 € 3,36 %
Transferències de capital 3.006.870,24 € 24,19 € 2,15 %
Actius financers 219.025,30 € 1,76 € 0,16 %
Passius financers 21.875.000,00 € 176,01 € 15,62 %
Total 140.040.909,42 € 1.126,82 €

Cerca una partida específica