En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 20 gener 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.126,82 €
Pressupost per habitant actual: 1.126,82 €

Pressupost inicial

140,04 M€
Pressupost actual: 140,04 M€

Execució

92% del pressupost actual

Habitants

124.280

Deute

144,05 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 17.746.075 € 12,67%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.784.757 € 8,42%
Habitatge i urbanisme 4.669.892 € 3,33%
Benestar comunitari 14.045.148 € 10,03%
Medi ambient 3.256.199 € 2,33%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 9.559 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 10.000.947 € 7,14%
Foment de l'ocupació 1.440.899 € 1,03%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 899.133 € 0,64%
Educació 17.398.100 € 12,42%
Cultura 6.085.223 € 4,35%
Esport 3.806.215 € 2,72%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.724.149 € 1,23%
Transport públic 4.519.525 € 3,23%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.080.084 € 0,77%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.330.176 € 0,95%
Serveis de caràcter general 35.968.060 € 25,68%
Administració financera i tributària 4.276.770 € 3,05%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 gener 2021.

Ingressos
96%
Despesa
92%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 46.052.118 € 371 € 32,76 %
Despeses corrents en béns i serveis 36.652.448 € 295 € 26,08 %
Despeses financeres 5.069.199 € 41 € 3,61 %
Transferències corrents 12.110.782 € 97 € 8,62 %
Fons de contingència i altres imprevistos 523.548 € 4 € 0,37 %
Inversions reals 4.911.425 € 40 € 3,49 %
Transferències de capital 89.837 € 1 € 0,06 %
Actius financers 22.119.100 € 178 € 15,74 %
Passius financers 13.036.000 € 105 € 9,27 %
Total 140.040.909 € 1.126,82 €