En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 18 octubre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.126,8 €

Despesa total

140 M€

Execució

92% del pressupost

Habitants

124.280

Deute

144 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 17.746.075 € 12.67 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.784.757 € 8.42 %
Habitatge i urbanisme 4.669.892 € 3.33 %
Benestar comunitari 14.045.148 € 10.03 %
Medi ambient 3.256.199 € 2.33 %
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 9.559 € 0.01 %
Serveis socials i promoció social 10.000.947 € 7.14 %
Foment de l'ocupació 1.440.899 € 1.03 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 899.133 € 0.64 %
Educació 17.398.100 € 12.42 %
Cultura 6.085.223 € 4.35 %
Esport 3.806.215 € 2.72 %
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.724.149 € 1.23 %
Transport públic 4.519.525 € 3.23 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.080.084 € 0.77 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.330.176 € 0.95 %
Serveis de caràcter general 35.968.060 € 25.68 %
Administració financera i tributària 4.276.770 € 3.05 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 18 octubre 2018.

Ingressos
96%
Despesa
92%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 46.218.286 € 372 € 33,00 %
Impostos indirectes 3.677.600 € 30 € 2,63 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.720.742 € 175 € 15,51 %
Transferències corrents 38.618.508 € 311 € 27,58 %
Ingressos patrimonials 4.704.878 € 38 € 3,36 %
Transferències de capital 3.006.870 € 24 € 2,15 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,16 %
Passius financers 21.875.000 € 176 € 15,62 %
Total 140.040.909 € 1.126,82 €