En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 28 setembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.126,82 €
Pressupost per habitant actual: 1.126,82 €

Pressupost inicial

140,04 M€
Pressupost actual: 140,04 M€

Execució

92% del pressupost actual

Habitants

124.280

Deute

144,05 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 17.746.075,00 € 12,67%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.784.757,35 € 8,42%
Habitatge i urbanisme 4.669.891,85 € 3,33%
Benestar comunitari 14.045.147,58 € 10,03%
Medi ambient 3.256.198,67 € 2,33%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 9.558,78 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 10.000.946,78 € 7,14%
Foment de l'ocupació 1.440.899,43 € 1,03%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 899.133,48 € 0,64%
Educació 17.398.099,59 € 12,42%
Cultura 6.085.222,77 € 4,35%
Esport 3.806.214,86 € 2,72%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.724.148,64 € 1,23%
Transport públic 4.519.525,13 € 3,23%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.080.083,78 € 0,77%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.330.175,74 € 0,95%
Serveis de caràcter general 35.968.060,40 € 25,68%
Administració financera i tributària 4.276.769,59 € 3,05%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 setembre 2023.

Ingressos
96%
Despesa
92%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 46.052.117,84 € 370,55 € 26,06 %
Despeses corrents en béns i serveis 36.652.447,80 € 294,92 € 20,74 %
Despeses financeres 5.069.198,82 € 40,79 € 2,87 %
Transferències corrents 12.110.781,86 € 97,45 € 6,85 %
Fons de contingència i altres imprevistos 523.548,06 € 4,21 € 0,30 %
Inversions reals 4.911.425,44 € 39,52 € 2,78 %
Transferències de capital 89.837,36 € 0,72 € 0,05 %
Actius financers 22.119.100,30 € 177,98 € 12,52 %
Passius financers 13.036.000,00 € 104,89 € 7,38 %
Total 140.040.909,42 € 1.126,82 €

Cerca una partida específica