Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 46.052.117,84 € 370,55 € 32,88 %
Despeses corrents en béns i serveis 36.128.899,74 € 290,71 € 25,80 %
Despeses financeres 5.069.198,82 € 40,79 € 3,62 %
Transferències corrents 12.110.781,86 € 97,45 € 8,65 %
Fons de contingència i altres imprevistos 523.548,06 € 4,21 € 0,37 %
Inversions reals 4.911.425,44 € 39,52 € 3,51 %
Transferències de capital 89.837,36 € 0,72 € 0,06 %
Actius financers 22.119.100,30 € 177,98 € 15,79 %
Passius financers 13.036.000,00 € 104,89 € 9,31 %
Total 140.040.909,42 € 1.126,82 €