Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 37.451.992 € 302 € 30,61 %
Impostos indirectes 4.902.596 € 40 € 4,01 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.729.538 € 175 € 17,76 %
Transferències corrents 37.446.185 € 302 € 30,60 %
Ingressos patrimonials 1.702.296 € 14 € 1,39 %
Transferències de capital 5.058.432 € 41 € 4,13 %
Actius financers 1.350.000 € 11 € 1,10 %
Passius financers 12.717.315 € 103 € 10,39 %
Total 122.358.353 € 995,55 €