Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 47.090.143,06 € 377,12 € 41,03 %
Impostos indirectes 3.970.250,00 € 31,80 € 3,46 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.418.166,99 € 171,53 € 18,66 %
Transferències corrents 37.479.244,10 € 300,15 € 32,65 %
Ingressos patrimonials 4.580.106,37 € 36,68 € 3,99 %
Transferències de capital 19.951,00 € 0,16 € 0,02 %
Actius financers 219.025,30 € 1,75 € 0,19 %
Total 114.776.886,82 € 919,19 €

Cerca una partida específica