Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 46.052.117,84 € 368,81 € 40,67 %
Despeses corrents en béns i serveis 34.943.884,05 € 279,85 € 30,86 %
Despeses financeres 4.341.511,44 € 34,77 € 3,83 %
Transferències corrents 11.640.155,30 € 93,22 € 10,28 %
Fons de contingència i altres imprevistos 523.548,06 € 4,19 € 0,46 %
Inversions reals 1.276.555,20 € 10,22 € 1,13 %
Transferències de capital 73.837,36 € 0,59 € 0,07 %
Actius financers 219.025,30 € 1,75 € 0,19 %
Passius financers 14.161.658,06 € 113,41 € 12,51 %
Total 113.232.292,61 € 906,82 €

Cerca una partida específica