Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 18.231.116 € 146 € 16,10 %
Serveis públics bàsics 31.056.740 € 249 € 27,43 %
Actuacions de protecció i promoció social 11.780.757 € 94 € 10,40 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 26.450.055 € 212 € 23,36 %
Actuacions de caràcter econòmic 6.131.113 € 49 € 5,41 %
Actuacions de caràcter general 19.582.512 € 157 € 17,29 %
Total 113.232.293 € 906,82 €