Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 47.090.143 € 377 € 41,03 %
Impostos indirectes 3.970.250 € 32 € 3,46 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.418.167 € 172 € 18,66 %
Transferències corrents 37.479.244 € 300 € 32,65 %
Ingressos patrimonials 4.580.106 € 37 € 3,99 %
Transferències de capital 19.951 € 0 € 0,02 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,19 %
Total 114.776.887 € 919,19 €

Cerca una partida específica