Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 14.706.539 € 119 € 14,24 %
Serveis públics bàsics 31.420.257 € 254 € 30,43 %
Actuacions de protecció i promoció social 8.808.176 € 71 € 8,53 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.983.592 € 56 € 6,76 %
Actuacions de caràcter econòmic 4.082.227 € 33 € 3,95 %
Actuacions de caràcter general 37.253.981 € 301 € 36,08 %
Total 103.254.771 € 833,59 €

Cerca una partida específica