Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 48.432.392,35 € 391,00 € 24,30 %
Despeses corrents en béns i serveis 33.660.287,93 € 271,74 € 16,89 %
Despeses financeres 2.975.002,53 € 24,02 € 1,49 %
Transferències corrents 10.770.838,06 € 86,95 € 5,40 %
Inversions reals 1.870.000,00 € 15,10 € 0,94 %
Actius financers 220.325,30 € 1,78 € 0,11 %
Passius financers 11.839.589,80 € 95,58 € 5,94 %
Total 181.602.949,90 € 1.466,10 €

Cerca una partida específica