Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 29.017.261 € 234 € 28,10 %
Despeses corrents en béns i serveis 27.334.144 € 221 € 26,47 %
Despeses financeres 2.961.867 € 24 € 2,87 %
Transferències corrents 30.081.909 € 243 € 29,13 %
Inversions reals 1.870.000 € 15 € 1,81 %
Actius financers 150.000 € 1 € 0,15 %
Passius financers 11.839.590 € 96 € 11,47 %
Total 103.254.771 € 833,59 €