Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 56.193.887,37 € 433,39 € 36,86 %
Impostos indirectes 5.863.223,33 € 45,22 € 3,85 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.894.761,77 € 176,57 € 15,02 %
Transferències corrents 47.215.891,26 € 364,15 € 30,97 %
Ingressos patrimonials 2.161.603,14 € 16,67 € 1,42 %
Transferències de capital 4.419.033,01 € 34,08 € 2,90 %
Actius financers 219.025,30 € 1,69 € 0,14 %
Passius financers 13.500.000,00 € 104,12 € 8,85 %
Total 152.467.425,18 € 1.175,89 €