Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 52.786.377,17 € 415,68 € 38,70 %
Despeses corrents en béns i serveis 39.496.118,91 € 311,02 € 28,95 %
Despeses financeres 1.936.042,81 € 15,25 € 1,42 %
Transferències corrents 10.444.341,68 € 82,25 € 7,66 %
Fons de contingència i altres imprevistos 600.262,46 € 4,73 € 0,44 %
Inversions reals 16.442.067,45 € 129,48 € 12,05 %
Transferències de capital 633.586,61 € 4,99 € 0,46 %
Actius financers 219.025,30 € 1,72 € 0,16 %
Passius financers 13.854.474,11 € 109,10 € 10,16 %
Total 136.412.296,50 € 1.074,21 €

Cerca una partida específica