Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.515.244 € 398 € 30,31 %
Impostos indirectes 5.064.270 € 40 € 3,04 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.817.658 € 172 € 13,09 %
Transferències corrents 48.433.883 € 381 € 29,06 %
Ingressos patrimonials 1.776.313 € 14 € 1,07 %
Transferències de capital 4.728.514 € 37 € 2,84 %
Actius financers 15.116.072 € 119 € 9,07 %
Passius financers 19.237.216 € 151 € 11,54 %
Total 166.689.170 € 1.074,21 €