Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.746.091 € 125 € 11,52 %
Serveis públics bàsics 43.547.616 € 347 € 31,87 %
Actuacions de protecció i promoció social 15.846.348 € 126 € 11,60 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 33.712.247 € 269 € 24,67 %
Actuacions de caràcter econòmic 5.211.103 € 42 € 3,81 %
Actuacions de caràcter general 22.598.891 € 180 € 16,54 %
Total 136.662.297 € 1.088,80 €

Cerca una partida específica