Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.515.244 € 402 € 36,96 %
Impostos indirectes 5.064.270 € 40 € 3,71 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.805.440 € 174 € 15,96 %
Transferències corrents 41.788.679 € 333 € 30,58 %
Ingressos patrimonials 1.732.150 € 14 € 1,27 %
Transferències de capital 3.417.518 € 27 € 2,50 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,16 %
Passius financers 12.119.970 € 97 € 8,87 %
Total 136.662.297 € 1.088,80 €

Cerca una partida específica