Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 29.017.261,14 € 234,26 € 28,10 %
Despeses corrents en béns i serveis 27.334.144,29 € 220,67 € 26,47 %
Despeses financeres 2.961.867,41 € 23,91 € 2,87 %
Transferències corrents 30.081.908,74 € 242,85 € 29,13 %
Inversions reals 1.870.000,00 € 15,10 € 1,81 %
Actius financers 150.000,00 € 1,21 € 0,15 %
Passius financers 11.839.589,80 € 95,58 € 11,47 %
Total 181.602.949,90 € 1.466,10 €

Cerca una partida específica