Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 38.928.717 € 314 € 23,16 %
Impostos indirectes 4.170.707 € 34 € 2,48 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 24.397.970 € 197 € 14,52 %
Transferències corrents 38.640.053 € 312 € 22,99 %
Ingressos patrimonials 1.540.663 € 12 € 0,92 %
Transferències de capital 1.870.000 € 15 € 1,11 %
Actius financers 220.325 € 2 € 0,13 %
Total 103.254.771 € 833,59 €