En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 18 desembre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

833,6 €

Despesa total

103,3 M€

Execució

118% del pressupost

Habitants

123.868

Deute

107,7 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 14.706.539 € 14,24%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 10.770.131 € 10,43%
Habitatge i urbanisme 3.811.054 € 3,69%
Benestar comunitari 13.725.947 € 13,29%
Medi ambient 3.113.126 € 3,01%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 15.376 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 8.741.642 € 8,47%
Foment de l'ocupació 51.157 € 0,05%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 714.572 € 0,69%
Educació 5.390.253 € 5,22%
Cultura 604.728 € 0,59%
Esport 274.039 € 0,27%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 9.529 € 0,01%
Transport públic 2.916.110 € 2,82%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.156.587 € 1,12%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.395.348 € 1,35%
Serveis de caràcter general 32.409.992 € 31,39%
Administració financera i tributària 3.448.641 € 3,34%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 18 desembre 2018.

Ingressos
106%
Despesa
118%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 29.017.261 € 234 € 28,10 %
Despeses corrents en béns i serveis 27.334.144 € 221 € 26,47 %
Despeses financeres 2.961.867 € 24 € 2,87 %
Transferències corrents 30.081.909 € 243 € 29,13 %
Inversions reals 1.870.000 € 15 € 1,81 %
Actius financers 150.000 € 1 € 0,15 %
Passius financers 11.839.590 € 96 € 11,47 %
Total 103.254.771 € 833,59 €