En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 26 setembre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.068,9 €

Despesa total

134,8 M€

Execució

97% del pressupost

Habitants

126.127

Deute

122,7 M€
* a final del 2016

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 16.057.303 € 11.91 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.351.329 € 9.9 %
Habitatge i urbanisme 6.141.806 € 4.56 %
Benestar comunitari 13.475.236 € 10.0 %
Medi ambient 4.077.202 € 3.02 %
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0.01 %
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 61.326 € 0.05 %
Serveis socials i promoció social 14.887.355 € 11.04 %
Foment de l'ocupació 3.136.269 € 2.33 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.035.004 € 0.77 %
Educació 18.357.025 € 13.62 %
Cultura 7.242.494 € 5.37 %
Esport 4.539.595 € 3.37 %
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.712.463 € 1.27 %
Transport públic 3.275.905 € 2.43 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 934.472 € 0.69 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.857.859 € 1.38 %
Serveis de caràcter general 20.513.972 € 15.22 %
Administració financera i tributària 4.149.287 € 3.08 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 26 setembre 2018.

Ingressos
107%
Despesa
97%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.238.241 € 398 € 37,27 %
Impostos indirectes 3.795.730 € 30 € 2,82 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.578.195 € 171 € 16,01 %
Transferències corrents 40.596.336 € 322 € 30,11 %
Ingressos patrimonials 2.022.461 € 16 € 1,50 %
Transferències de capital 4.493.337 € 36 € 3,33 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,16 %
Passius financers 11.869.580 € 94 € 8,80 %
Total 134.812.906 € 1.068,87 €