En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 28 setembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.068,87 €
Pressupost per habitant actual: 1.237,25 €

Pressupost inicial

134,81 M€
Pressupost actual: 156,05 M€

Execució

83% del pressupost actual

Habitants

126.127

Deute

115,16 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 16.057.303,20 € 11,91%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.351.329,06 € 9,90%
Habitatge i urbanisme 6.141.806,31 € 4,56%
Benestar comunitari 13.475.236,26 € 10,00%
Medi ambient 4.077.201,76 € 3,02%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005,04 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 61.325,57 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 14.887.354,55 € 11,04%
Foment de l'ocupació 3.136.269,02 € 2,33%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.035.004,04 € 0,77%
Educació 18.357.024,71 € 13,62%
Cultura 7.242.493,66 € 5,37%
Esport 4.539.595,45 € 3,37%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.712.462,55 € 1,27%
Transport públic 3.275.904,60 € 2,43%
Altres actuacions de caràcter econòmic 934.472,10 € 0,69%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.857.859,10 € 1,38%
Serveis de caràcter general 20.513.971,73 € 15,22%
Administració financera i tributària 4.149.287,33 € 3,08%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 setembre 2023.

Ingressos
94%
Despesa
83%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.238.240,85 € 398,31 € 37,27 %
Impostos indirectes 3.795.730,07 € 30,09 € 2,82 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.578.195,41 € 171,08 € 16,01 %
Transferències corrents 40.596.336,46 € 321,87 € 30,11 %
Ingressos patrimonials 2.022.460,84 € 16,04 € 1,50 %
Transferències de capital 4.493.336,73 € 35,63 € 3,33 %
Actius financers 219.025,30 € 1,74 € 0,16 %
Passius financers 11.869.580,38 € 94,11 € 8,80 %
Total 134.812.906,04 € 1.068,87 €