En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 28 octubre 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.237,25 €
Estimació inicial: 1.068,87 €

Despesa total

156,05 M€
Estimació inicial: 134,81 M€

Execució

83% del pressupost

Habitants

126.127

Deute

115,16 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 23.706.135 € 15,19%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 12.158.097 € 7,79%
Habitatge i urbanisme 10.903.196 € 6,99%
Benestar comunitari 13.959.281 € 8,95%
Medi ambient 4.311.331 € 2,76%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 61.326 € 0,04%
Serveis socials i promoció social 18.639.658 € 11,94%
Foment de l'ocupació 6.391.643 € 4,10%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.254.843 € 0,80%
Educació 20.291.200 € 13,00%
Cultura 8.049.600 € 5,16%
Esport 5.218.243 € 3,34%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.258.143 € 1,45%
Transport públic 3.058.111 € 1,96%
Altres actuacions de caràcter econòmic 974.472 € 0,62%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.898.859 € 1,22%
Serveis de caràcter general 18.727.692 € 12,00%
Administració financera i tributària 4.182.211 € 2,68%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 octubre 2020.

Ingressos
94%
Despesa
83%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.238.241 € 398 € 32,19 %
Impostos indirectes 3.795.730 € 30 € 2,43 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.102.078 € 175 € 14,16 %
Transferències corrents 46.462.687 € 368 € 29,77 %
Ingressos patrimonials 2.022.461 € 16 € 1,30 %
Transferències de capital 4.591.729 € 36 € 2,94 %
Actius financers 5.113.213 € 41 € 3,28 %
Passius financers 21.724.909 € 172 € 13,92 %
Total 156.051.047 € 1.068,87 €

Cerca una partida específica