En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 20 gener 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.003,17 €
Pressupost per habitant actual: 1.086,64 €

Pressupost inicial

125,92 M€
Pressupost actual: 136,39 M€

Execució

91% del pressupost actual

Habitants

125.517

Deute

122,68 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 18.329.423 € 7,67%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.360.185 € 4,75%
Habitatge i urbanisme 5.933.962 € 2,48%
Benestar comunitari 12.208.185 € 5,11%
Medi ambient 2.684.556 € 1,12%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.151 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 62.603 € 0,03%
Serveis socials i promoció social 11.333.913 € 4,74%
Foment de l'ocupació 2.424.275 € 1,01%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.181.522 € 0,49%
Educació 17.584.993 € 7,36%
Cultura 6.700.594 € 2,80%
Esport 3.010.629 € 1,26%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.839.548 € 0,77%
Transport públic 3.528.395 € 1,48%
Altres actuacions de caràcter econòmic 910.892 € 0,38%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.865.282 € 0,78%
Serveis de caràcter general 21.065.458 € 8,81%
Administració financera i tributària 3.883.607 € 1,62%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 gener 2021.

Ingressos
102%
Despesa
91%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 48.877.982 € 389 € 20,31 %
Impostos indirectes 3.795.730 € 30 € 1,58 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.288.012 € 170 € 8,84 %
Transferències corrents 41.102.533 € 327 € 17,08 %
Ingressos patrimonials 2.611.541 € 21 € 1,09 %
Transferències de capital 20.350 € 0 € 0,01 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,09 %
Passius financers 8.000.000 € 64 € 3,32 %
Total 125.915.173 € 1.003,17 €

Cerca una partida específica