En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 18 desembre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

901 €

Despesa total

113,1 M€

Execució

110% del pressupost

Habitants

125.517

Deute

122,7 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 18.280.305 € 16,16%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.087.882 € 9,80%
Habitatge i urbanisme 5.278.460 € 4,67%
Benestar comunitari 12.533.426 € 11,08%
Medi ambient 2.638.290 € 2,33%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 61.326 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 9.534.879 € 8,43%
Foment de l'ocupació 1.853.788 € 1,64%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 982.726 € 0,87%
Educació 16.774.627 € 14,83%
Cultura 6.364.205 € 5,63%
Esport 2.780.126 € 2,46%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.140.585 € 1,01%
Transport públic 4.321.395 € 3,82%
Altres actuacions de caràcter econòmic 794.113 € 0,70%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.759.092 € 1,56%
Serveis de caràcter general 13.120.962 € 11,60%
Administració financera i tributària 3.782.258 € 3,34%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 18 desembre 2018.

Ingressos
105%
Despesa
110%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 46.052.118 € 367 € 40,69 %
Despeses corrents en béns i serveis 34.943.884 € 278 € 30,88 %
Despeses financeres 3.247.789 € 26 € 2,87 %
Transferències corrents 11.908.547 € 95 € 10,52 %
Fons de contingència i altres imprevistos 523.548 € 4 € 0,46 %
Inversions reals 1.145.000 € 9 € 1,01 %
Transferències de capital 73.837 € 1 € 0,07 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,19 %
Passius financers 15.055.540 € 120 € 13,30 %
Total 113.095.451 € 901,04 €

Cerca una partida específica