En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 01 desembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

901,04 €
Pressupost per habitant actual: 1.086,64 €

Pressupost inicial

113,1 M€
Pressupost actual: 136,39 M€

Execució

91% del pressupost actual

Habitants

125.517

Deute

122,68 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 18.280.304,88 € 8,28%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.360.185,33 € 5,15%
Habitatge i urbanisme 5.933.962,35 € 2,69%
Benestar comunitari 12.208.184,77 € 5,53%
Medi ambient 2.684.555,79 € 1,22%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.150,95 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 62.602,98 € 0,03%
Serveis socials i promoció social 11.333.913,17 € 5,14%
Foment de l'ocupació 2.424.274,75 € 1,10%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.181.522,15 € 0,54%
Educació 17.584.992,76 € 7,97%
Cultura 6.700.593,60 € 3,04%
Esport 3.010.629,28 € 1,36%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.839.547,84 € 0,83%
Transport públic 3.528.394,60 € 1,60%
Altres actuacions de caràcter econòmic 910.891,71 € 0,41%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.865.282,48 € 0,85%
Serveis de caràcter general 21.065.458,36 € 9,55%
Administració financera i tributària 3.883.607,30 € 1,76%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 01 desembre 2023.

Ingressos
105%
Despesa
91%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 48.877.981,84 € 389,41 € 20,31 %
Impostos indirectes 3.795.730,07 € 30,24 € 1,58 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.288.012,16 € 169,60 € 8,84 %
Transferències corrents 41.102.533,23 € 327,47 € 17,08 %
Ingressos patrimonials 2.611.540,89 € 20,81 € 1,09 %
Transferències de capital 20.350,00 € 0,16 € 0,01 %
Actius financers 219.025,30 € 1,74 € 0,09 %
Passius financers 8.000.000,00 € 63,74 € 3,32 %
Total 123.006.898,63 € 980,00 €