En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 27 maig 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.003,2 €

Despesa total

125,9 M€

Execució

91% del pressupost

Habitants

125.517

Deute

122,7 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 18.329.423 € 14.56 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.360.185 € 9.02 %
Habitatge i urbanisme 5.933.962 € 4.71 %
Benestar comunitari 12.208.185 € 9.7 %
Medi ambient 2.684.556 € 2.13 %
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.151 € 0.01 %
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 62.603 € 0.05 %
Serveis socials i promoció social 11.333.913 € 9.0 %
Foment de l'ocupació 2.424.275 € 1.93 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.181.522 € 0.94 %
Educació 17.584.993 € 13.97 %
Cultura 6.700.594 € 5.32 %
Esport 3.010.629 € 2.39 %
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.839.548 € 1.46 %
Transport públic 3.528.395 € 2.8 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 910.892 € 0.72 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.865.282 € 1.48 %
Serveis de caràcter general 21.065.458 € 16.73 %
Administració financera i tributària 3.883.607 € 3.08 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 27 Maig 2018.

Ingressos
102%
Despesa
91%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 48.877.982 € 389 € 38,82 %
Impostos indirectes 3.795.730 € 30 € 3,01 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.288.012 € 170 € 16,91 %
Transferències corrents 41.102.533 € 327 € 32,64 %
Ingressos patrimonials 2.611.541 € 21 € 2,07 %
Transferències de capital 20.350 € 0 € 0,02 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,17 %
Passius financers 8.000.000 € 64 € 6,35 %
Total 125.915.173 € 1.003,17 €