En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 05 agost 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.086,64 €
Estimació inicial: 901,04 €

Despesa total

136,39 M€
Estimació inicial: 113,1 M€

Execució

91% del pressupost

Habitants

125.517

Deute

122,68 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 17.752.171 € 13,02%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.682.277 € 8,57%
Habitatge i urbanisme 6.487.498 € 4,76%
Benestar comunitari 12.806.747 € 9,39%
Medi ambient 2.860.784 € 2,10%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.151 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 62.603 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 17.780.733 € 13,04%
Foment de l'ocupació 4.905.801 € 3,60%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.223.908 € 0,90%
Educació 19.700.865 € 14,44%
Cultura 7.401.436 € 5,43%
Esport 4.996.252 € 3,66%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.905.270 € 1,40%
Transport públic 3.528.463 € 2,59%
Altres actuacions de caràcter econòmic 819.379 € 0,60%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.835.282 € 1,35%
Serveis de caràcter general 16.400.794 € 12,02%
Administració financera i tributària 4.234.645 € 3,10%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 05 agost 2020.

Ingressos
105%
Despesa
91%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 51.513.820 € 410 € 37,77 %
Despeses corrents en béns i serveis 37.958.455 € 302 € 27,83 %
Despeses financeres 2.497.659 € 20 € 1,83 %
Transferències corrents 10.168.897 € 81 € 7,46 %
Fons de contingència i altres imprevistos 1.075.569 € 9 € 0,79 %
Inversions reals 15.600.761 € 124 € 11,44 %
Transferències de capital 73.837 € 1 € 0,05 %
Actius financers 2.219.025 € 18 € 1,63 %
Passius financers 15.284.036 € 122 € 11,21 %
Total 136.392.060 € 901,04 €

Cerca una partida específica