En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 30 març 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.086,64 €
Estimació inicial: 901,04 €

Despesa total

136,39 M€
Estimació inicial: 113,1 M€

Execució

91% del pressupost

Habitants

125.517

Deute

122,68 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 17.752.171 € 13,02%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.682.277 € 8,57%
Habitatge i urbanisme 6.487.498 € 4,76%
Benestar comunitari 12.806.747 € 9,39%
Medi ambient 2.860.784 € 2,10%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.151 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 62.603 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 17.780.733 € 13,04%
Foment de l'ocupació 4.905.801 € 3,60%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.223.908 € 0,90%
Educació 19.700.865 € 14,44%
Cultura 7.401.436 € 5,43%
Esport 4.996.252 € 3,66%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.905.270 € 1,40%
Transport públic 3.528.463 € 2,59%
Altres actuacions de caràcter econòmic 819.379 € 0,60%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.835.282 € 1,35%
Serveis de caràcter general 16.400.794 € 12,02%
Administració financera i tributària 4.234.645 € 3,10%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 30 març 2020.

Ingressos
105%
Despesa
91%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 48.877.982 € 389 € 20,31 %
Impostos indirectes 3.795.730 € 30 € 1,58 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.288.012 € 170 € 8,84 %
Transferències corrents 41.102.533 € 327 € 17,08 %
Ingressos patrimonials 2.611.541 € 21 € 1,09 %
Transferències de capital 20.350 € 0 € 0,01 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,09 %
Passius financers 8.000.000 € 64 € 3,32 %
Total 123.006.899 € 980,00 €