En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 13 juliol 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

2.046,73 €
Pressupost per habitant actual: 2.046,73 €

Pressupost inicial

251,55 M€
Pressupost actual: 251,55 M€

Execució

53% del pressupost actual

Habitants

122.905,0

Deute

94,81 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 14.130.394,56 € 5,95%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.079.173,18 € 4,67%
Habitatge i urbanisme 7.966.791,38 € 3,36%
Benestar comunitari 14.428.631,23 € 6,08%
Medi ambient 3.762.795,33 € 1,58%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 15.376,37 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 9.055.766,73 € 3,81%
Foment de l'ocupació 1.420.174,77 € 0,60%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 820.421,16 € 0,35%
Educació 14.209.564,07 € 5,99%
Cultura 2.270.671,69 € 0,96%
Esport 1.971.111,77 € 0,83%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 693.714,45 € 0,29%
Transport públic 2.768.253,10 € 1,17%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.429.367,82 € 0,60%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.494.100,47 € 0,63%
Serveis de caràcter general 38.112.797,63 € 16,05%
Administració financera i tributària 3.560.952,44 € 1,50%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 13 juliol 2021.

Ingressos
119%
Despesa
53%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 37.451.991,52 € 304,72 € 30,61 %
Impostos indirectes 4.902.596,20 € 39,89 € 4,01 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.729.537,51 € 176,80 € 17,76 %
Transferències corrents 37.446.184,67 € 304,68 € 30,60 %
Ingressos patrimonials 1.702.295,86 € 13,85 € 1,39 %
Transferències de capital 5.058.431,82 € 41,16 € 4,13 %
Actius financers 1.350.000,00 € 10,98 € 1,10 %
Passius financers 12.717.315,11 € 103,47 € 10,39 %
Total 122.358.352,69 € 995,55 €