En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 11 agost 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

995,55 €

Despesa total

122,36 M€

Execució

110% del pressupost

Habitants

122.905,0

Deute

94,81 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 14.130.395 € 11,55%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.079.173 € 9,05%
Habitatge i urbanisme 7.966.791 € 6,51%
Benestar comunitari 14.428.631 € 11,79%
Medi ambient 3.762.795 € 3,08%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 15.376 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 9.055.767 € 7,40%
Foment de l'ocupació 93.860 € 0,08%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 820.421 € 0,67%
Educació 10.312.603 € 8,43%
Cultura 597.316 € 0,49%
Esport 2.091.477 € 1,71%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 853.406 € 0,70%
Transport públic 2.768.253 € 2,26%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.429.368 € 1,17%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.494.100 € 1,22%
Serveis de caràcter general 37.897.666 € 30,97%
Administració financera i tributària 3.560.952 € 2,91%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 11 agost 2020.

Ingressos
119%
Despesa
110%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 37.451.992 € 302 € 30,61 %
Impostos indirectes 4.902.596 € 40 € 4,01 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.729.538 € 175 € 17,76 %
Transferències corrents 37.446.185 € 302 € 30,60 %
Ingressos patrimonials 1.702.296 € 14 € 1,39 %
Transferències de capital 5.058.432 € 41 € 4,13 %
Actius financers 1.350.000 € 11 € 1,10 %
Passius financers 12.717.315 € 103 € 10,39 %
Total 122.358.353 € 995,55 €

Cerca una partida específica