En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 19 novembre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.081,5 €

Despesa total

136,4 M€

Execució

75% del pressupost

Habitants

126.127
* dades del 2017

Deute

115,2 M€
* a final del 2017

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.746.091 € 11.54 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 18.419.098 € 13.5 %
Habitatge i urbanisme 7.854.911 € 5.76 %
Benestar comunitari 13.418.446 € 9.84 %
Medi ambient 4.017.161 € 2.94 %
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0.01 %
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 62.868 € 0.05 %
Serveis socials i promoció social 12.737.296 € 9.34 %
Foment de l'ocupació 3.039.179 € 2.23 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.089.320 € 0.8 %
Educació 19.220.268 € 14.09 %
Cultura 7.996.348 € 5.86 %
Esport 4.764.312 € 3.49 %
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.600.364 € 1.17 %
Transport públic 3.055.266 € 2.24 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 635.473 € 0.47 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.623.895 € 1.19 %
Serveis de caràcter general 17.037.537 € 12.49 %
Administració financera i tributària 4.087.458 € 3.0 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 19 novembre 2018.

Ingressos
89%
Despesa
79%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.515.244 € 401 € 37,03 %
Impostos indirectes 5.064.270 € 40 € 3,71 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.805.440 € 173 € 15,98 %
Transferències corrents 41.788.679 € 331 € 30,63 %
Ingressos patrimonials 1.732.150 € 14 € 1,27 %
Transferències de capital 3.167.518 € 25 € 2,32 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,16 %
Passius financers 12.119.970 € 96 € 8,88 %
Total 136.412.297 € 1.081,55 €