En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 25 maig 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.074,21 €
Pressupost per habitant actual: 1.312,64 €

Pressupost inicial

136,41 M€
Pressupost actual: 166,69 M€

Execució

84% del pressupost actual

Habitants

126.988

Deute

102,99 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.746.091,13 € 11,54%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 18.419.097,70 € 13,50%
Habitatge i urbanisme 7.854.911,39 € 5,76%
Benestar comunitari 13.418.446,34 € 9,84%
Medi ambient 4.017.160,73 € 2,94%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005,04 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 62.867,91 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 12.737.295,93 € 9,34%
Foment de l'ocupació 3.039.179,49 € 2,23%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.089.320,26 € 0,80%
Educació 19.220.267,81 € 14,09%
Cultura 7.996.347,78 € 5,86%
Esport 4.764.311,64 € 3,49%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.600.363,78 € 1,17%
Transport públic 3.055.266,13 € 2,24%
Altres actuacions de caràcter econòmic 635.472,64 € 0,47%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.623.894,99 € 1,19%
Serveis de caràcter general 17.037.537,35 € 12,49%
Administració financera i tributària 4.087.458,46 € 3,00%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 25 maig 2024.

Ingressos
88%
Despesa
84%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.515.243,59 € 397,80 € 37,03 %
Impostos indirectes 5.064.270,21 € 39,88 € 3,71 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.805.440,44 € 171,71 € 15,98 %
Transferències corrents 41.788.678,57 € 329,08 € 30,63 %
Ingressos patrimonials 1.732.150,26 € 13,64 € 1,27 %
Transferències de capital 3.167.517,76 € 24,94 € 2,32 %
Actius financers 219.025,30 € 1,72 € 0,16 %
Passius financers 12.119.970,37 € 95,44 € 8,88 %
Total 136.412.296,50 € 1.074,21 €

Cerca una partida específica