En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 19 abril 2019.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.074,2 €

Despesa total

136,4 M€

Execució

84% del pressupost

Habitants

126.988

Deute

115,2 M€
* a final del 2017

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.746.091 € 11,54%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 18.419.098 € 13,50%
Habitatge i urbanisme 7.854.911 € 5,76%
Benestar comunitari 13.418.446 € 9,84%
Medi ambient 4.017.161 € 2,94%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 62.868 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 12.737.296 € 9,34%
Foment de l'ocupació 3.039.179 € 2,23%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.089.320 € 0,80%
Educació 19.220.268 € 14,09%
Cultura 7.996.348 € 5,86%
Esport 4.764.312 € 3,49%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.600.364 € 1,17%
Transport públic 3.055.266 € 2,24%
Altres actuacions de caràcter econòmic 635.473 € 0,47%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.623.895 € 1,19%
Serveis de caràcter general 17.037.537 € 12,49%
Administració financera i tributària 4.087.458 € 3,00%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 19 abril 2019.

Ingressos
88%
Despesa
84%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.515.244 € 398 € 37,03 %
Impostos indirectes 5.064.270 € 40 € 3,71 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.805.440 € 172 € 15,98 %
Transferències corrents 41.788.679 € 329 € 30,63 %
Ingressos patrimonials 1.732.150 € 14 € 1,27 %
Transferències de capital 3.167.518 € 25 € 2,32 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,16 %
Passius financers 12.119.970 € 95 € 8,88 %
Total 136.412.297 € 1.074,21 €

Cerca una partida específica