En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 27 novembre 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.074,21 €
Pressupost per habitant actual: 1.312,64 €

Pressupost inicial

136,41 M€
Pressupost actual: 166,69 M€

Execució

84% del pressupost actual

Habitants

126.988

Deute

102,99 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 22.891.974 € 13,73%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 19.615.713 € 11,77%
Habitatge i urbanisme 13.164.209 € 7,90%
Benestar comunitari 14.373.297 € 8,62%
Medi ambient 5.348.991 € 3,21%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 62.868 € 0,04%
Serveis socials i promoció social 16.757.560 € 10,05%
Foment de l'ocupació 6.411.049 € 3,85%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.180.815 € 0,71%
Educació 21.855.770 € 13,11%
Cultura 8.719.161 € 5,23%
Esport 5.428.737 € 3,26%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.309.182 € 1,39%
Transport públic 3.361.992 € 2,02%
Altres actuacions de caràcter econòmic 778.192 € 0,47%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.623.895 € 0,97%
Serveis de caràcter general 18.711.304 € 11,23%
Administració financera i tributària 4.087.458 € 2,45%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 27 novembre 2020.

Ingressos
88%
Despesa
84%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.515.244 € 398 € 30,31 %
Impostos indirectes 5.064.270 € 40 € 3,04 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.817.658 € 172 € 13,09 %
Transferències corrents 48.433.883 € 381 € 29,06 %
Ingressos patrimonials 1.776.313 € 14 € 1,07 %
Transferències de capital 4.728.514 € 37 € 2,84 %
Actius financers 15.116.072 € 119 € 9,07 %
Passius financers 19.237.216 € 151 € 11,54 %
Total 166.689.170 € 1.074,21 €