Administració financera i tributària

Despesa pres. / hab.

32,41 €
Despesa pres act. / hab.: 32,41 €

Despesa pressupostada

4,1 M€
Despesa actualitzada: 4,1 M€

% execució

88,02 %
Despesa real són 3,6 M€

% sobre el total del press.

3,00 %

Mitjana despesa provincial

1,4 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 25,87% 1,1 M€
Gestió del sistema tributari 60,81% 2,5 M€
Gestió del patrimoni 4,56% 186.506,7 €
Gestió del deute i de la tresoreria 8,75% 357.703,8 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 55,38% 2,3 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,53% 1,8 M€
Despeses financeres 1,09% 44.425,8 €