Sanitat

Despesa pres. / hab.

8,64 €

Despesa pressupostat

1,1 M€

% execució

25,21 %
Despesa real són 274.639 €

% sobre el total del press.

0,80 %

Mitjana despesa provincial

587.593,6 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Producció de béns públics de caràcter preferent.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 56,14% 611.597,4 €
Despeses corrents en béns i serveis 31,92% 347.722,8 €
Transferències corrents 9,64% 105.000 €
Inversions reals 2,30% 25.000 €