Seguretat i mobilitat ciutadana

Despesa pres. / hab.

145,05 €
Despesa pres act. / hab.: 154,47 €

Despesa pressupostada

18,4 M€
Despesa actualitzada: 19,6 M€

% execució

64,33 %
Despesa real són 12,6 M€

% sobre el total del press.

13,50 %

Mitjana despesa provincial

2,9 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 17,89% 3,3 M€
Seguretat i ordre públic 23,20% 4,3 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 19,01% 3,5 M€
Mobilitat urbana 38,82% 7,2 M€
Protecció civil 1,06% 195.145,7 €
Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,02% 4.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 55,26% 10,2 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,41% 1,9 M€
Transferències corrents 0,49% 89.500 €
Inversions reals 33,84% 6,2 M€