Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

12,60 €
Pressupost actual / hab.: 18,18 €

Pressupost inicial

1,6 M€
Pressupost actual: 2,31 M€

% execució

79,49 %
Despesa real són 1,84 M€

% sobre el total del press.

1,69 %

Mitjana despesa provincial

1,18 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç 49,20% 787.353,57 €
Ordenació i promoció turística 46,71% 747.509,83 €
Desenvolupament empresarial 4,09% 65.500,38 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,66% 666.636,72 €
Despeses de personal 41,66% 666.636,72 €
Despeses corrents en béns i serveis 35,92% 574.891,2 €
Despeses corrents en béns i serveis 35,92% 574.891,2 €
Transferències corrents 7,77% 124.389,35 €
Transferències corrents 7,77% 124.389,35 €
Inversions reals 12,33% 197.401,9 €
Inversions reals 12,33% 197.401,9 €
Transferències de capital 2,31% 37.044,61 €
Transferències de capital 2,31% 37.044,61 €