En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 05 desembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.134,8 €
Pressupost per habitant actual: 1.462,26 €

Pressupost inicial

145,55 M€
Pressupost actual: 187,56 M€

Execució

83% del pressupost actual

Habitants

128.265

Deute

99,43 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.497.358,36 € 10,65%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.044.623,93 € 8,96%
Habitatge i urbanisme 9.204.946,18 € 6,32%
Benestar comunitari 14.178.022,71 € 9,74%
Medi ambient 4.180.427,60 € 2,87%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005,04 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 66.653,00 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 13.567.448,00 € 9,32%
Foment de l'ocupació 3.152.991,83 € 2,17%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.072.923,19 € 1,42%
Educació 19.567.201,83 € 13,44%
Cultura 10.028.974,87 € 6,89%
Esport 5.612.296,63 € 3,86%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.100.876,34 € 2,13%
Transport públic 3.897.535,63 € 2,68%
Altres actuacions de caràcter econòmic 719.213,46 € 0,49%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.682.477,40 € 1,16%
Serveis de caràcter general 21.804.549,18 € 14,98%
Administració financera i tributària 4.168.966,18 € 2,86%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 05 desembre 2023.

Ingressos
81%
Despesa
83%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 51.049.427,10 € 398,00 € 35,07 %
Impostos indirectes 6.270.441,14 € 48,89 € 4,31 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.105.106,24 € 172,34 € 15,19 %
Transferències corrents 44.174.737,03 € 344,40 € 30,35 %
Ingressos patrimonials 1.643.855,68 € 12,82 € 1,13 %
Transferències de capital 5.006.887,31 € 39,04 € 3,44 %
Actius financers 219.025,30 € 1,71 € 0,15 %
Passius financers 15.085.011,56 € 117,61 € 10,36 %
Total 145.554.491,36 € 1.134,80 €

Cerca una partida específica