En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 24 agost 2019.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.117,72 €

Despesa total

141,94 M€

Execució

No disp.
En 2018 va ser un 168 %

Habitants

126.988
* dades del 2018

Deute

102,99 M€
* a final del 2018

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.797.358 € 11,13%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.044.624 € 9,19%
Habitatge i urbanisme 11.736.029 € 8,27%
Benestar comunitari 14.178.023 € 9,99%
Medi ambient 3.954.428 € 2,79%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 66.653 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 12.847.448 € 9,05%
Foment de l'ocupació 3.152.992 € 2,22%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.072.923 € 1,46%
Educació 19.567.202 € 13,79%
Cultura 9.593.975 € 6,76%
Esport 4.492.244 € 3,16%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.550.876 € 1,80%
Transport públic 3.897.536 € 2,75%
Altres actuacions de caràcter econòmic 719.213 € 0,51%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.682.477 € 1,19%
Serveis de caràcter general 18.407.466 € 12,97%
Administració financera i tributària 4.168.966 € 2,94%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 51.049.427 € 402 € 35,97 %
Impostos indirectes 6.270.441 € 49 € 4,42 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.105.106 € 174 € 15,57 %
Transferències corrents 43.994.737 € 346 € 31,00 %
Ingressos patrimonials 1.643.856 € 13 € 1,16 %
Transferències de capital 4.506.887 € 35 € 3,18 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,15 %
Passius financers 12.147.959 € 96 € 8,56 %
Total 141.937.438 € 1.117,72 €

Cerca una partida específica