En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 21 setembre 2019.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.146,21 €

Despesa total

145,55 M€

Execució

No disp.
En 2018 va ser un 84 %

Habitants

126.988
* dades del 2018

Deute

102,99 M€
* a final del 2018

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.497.358 € 10,65%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.044.624 € 8,96%
Habitatge i urbanisme 9.204.946 € 6,32%
Benestar comunitari 14.178.023 € 9,74%
Medi ambient 4.180.428 € 2,87%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 66.653 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 13.567.448 € 9,32%
Foment de l'ocupació 3.152.992 € 2,17%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.072.923 € 1,42%
Educació 19.567.202 € 13,44%
Cultura 10.028.975 € 6,89%
Esport 5.612.297 € 3,86%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.100.876 € 2,13%
Transport públic 3.897.536 € 2,68%
Altres actuacions de caràcter econòmic 719.213 € 0,49%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.682.477 € 1,16%
Serveis de caràcter general 21.804.549 € 14,98%
Administració financera i tributària 4.168.966 € 2,86%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 51.049.427 € 402 € 35,07 %
Impostos indirectes 6.270.441 € 49 € 4,31 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.105.106 € 174 € 15,19 %
Transferències corrents 44.174.737 € 348 € 30,35 %
Ingressos patrimonials 1.643.856 € 13 € 1,13 %
Transferències de capital 5.006.887 € 39 € 3,44 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,15 %
Passius financers 15.085.012 € 119 € 10,36 %
Total 145.554.491 € 1.146,21 €

Cerca una partida específica