En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 28 novembre 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.134,8 €
Pressupost per habitant actual: 1.462,26 €

Pressupost inicial

145,55 M€
Pressupost actual: 187,56 M€

Execució

83% del pressupost actual

Habitants

128.265

Deute

99,43 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 29.689.479 € 15,83%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.074.853 € 6,97%
Habitatge i urbanisme 13.352.194 € 7,12%
Benestar comunitari 15.624.024 € 8,33%
Medi ambient 5.797.385 € 3,09%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 66.653 € 0,04%
Serveis socials i promoció social 14.813.270 € 7,90%
Foment de l'ocupació 7.101.840 € 3,79%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.110.831 € 1,13%
Educació 22.584.998 € 12,04%
Cultura 10.896.985 € 5,81%
Esport 7.896.555 € 4,21%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.844.194 € 2,05%
Transport públic 3.997.854 € 2,13%
Altres actuacions de caràcter econòmic 873.213 € 0,47%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.692.477 € 0,90%
Serveis de caràcter general 29.888.940 € 15,94%
Administració financera i tributària 4.243.679 € 2,26%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 novembre 2020.

Ingressos
81%
Despesa
83%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 51.049.427 € 398 € 27,28 %
Impostos indirectes 6.270.441 € 49 € 3,35 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.115.643 € 172 € 11,82 %
Transferències corrents 51.458.036 € 401 € 27,50 %
Ingressos patrimonials 1.683.117 € 13 € 0,90 %
Transferències de capital 6.727.210 € 52 € 3,60 %
Actius financers 18.645.827 € 145 € 9,96 %
Passius financers 29.167.027 € 227 € 15,59 %
Total 187.116.729 € 1.134,80 €

Cerca una partida específica