Proposta per al 2019

Medi ambient

Despesa pres. / hab.

31,35 €

Despesa pressupostada

4 M€

Despesa vs. exercici anterior

98,44 %

% sobre el total del press.

2,79 %

Mitjana despesa provincial

2,9 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 5,94% 234.735 €
Parcs i jardins 77,25% 3,1 M€
Protecció i millora del medi ambient 16,82% 665.037,8 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 29,51% 1,2 M€
Despeses corrents en béns i serveis 46,36% 1,8 M€
Transferències corrents 0,09% 3.600 €
Inversions reals 24,04% 950.758,6 €