Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 51.049.427 € 398 € 27,28 %
Impostos indirectes 6.270.441 € 49 € 3,35 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.115.643 € 172 € 11,82 %
Transferències corrents 51.458.036 € 401 € 27,50 %
Ingressos patrimonials 1.683.117 € 13 € 0,90 %
Transferències de capital 6.727.210 € 52 € 3,60 %
Actius financers 18.645.827 € 145 € 9,96 %
Passius financers 29.167.027 € 227 € 15,59 %
Total 187.116.729 € 1.134,80 €

Cerca una partida específica