Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 51.049.427 € 402 € 29,47 %
Impostos indirectes 6.270.441 € 49 € 3,62 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.111.718 € 174 € 12,77 %
Transferències corrents 50.458.522 € 397 € 29,13 %
Ingressos patrimonials 1.643.856 € 13 € 0,95 %
Transferències de capital 6.589.661 € 52 € 3,80 %
Actius financers 18.645.827 € 147 € 10,76 %
Passius financers 16.445.580 € 130 € 9,49 %
Total 173.215.031 € 1.146,21 €