Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 51.513.820 € 410 € 37,77 %
Despeses corrents en béns i serveis 37.958.455 € 302 € 27,83 %
Despeses financeres 2.497.659 € 20 € 1,83 %
Transferències corrents 10.168.897 € 81 € 7,46 %
Fons de contingència i altres imprevistos 1.075.569 € 9 € 0,79 %
Inversions reals 15.600.761 € 124 € 11,44 %
Transferències de capital 73.837 € 1 € 0,05 %
Actius financers 2.219.025 € 18 € 1,63 %
Passius financers 15.284.036 € 122 € 11,21 %
Total 136.392.060 € 901,04 €

Cerca una partida específica