Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 48.877.981,84 € 389,41 € 20,31 %
Impostos indirectes 3.795.730,07 € 30,24 € 1,58 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.288.012,16 € 169,60 € 8,84 %
Transferències corrents 41.102.533,23 € 327,47 € 17,08 %
Ingressos patrimonials 2.611.540,89 € 20,81 € 1,09 %
Transferències de capital 20.350,00 € 0,16 € 0,01 %
Actius financers 219.025,30 € 1,74 € 0,09 %
Passius financers 8.000.000,00 € 63,74 € 3,32 %
Total 123.006.898,63 € 980,00 €