Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 48.888.717 € 390 € 39,74 %
Impostos indirectes 3.767.740 € 30 € 3,06 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.247.512 € 169 € 17,27 %
Transferències corrents 38.402.014 € 306 € 31,22 %
Ingressos patrimonials 2.461.541 € 20 € 2,00 %
Transferències de capital 20.350 € 0 € 0,02 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,18 %
Passius financers 8.000.000 € 64 € 6,50 %
Total 123.006.899 € 980,00 €

Cerca una partida específica