Taxes, preus públics i altres ingressos

Pressupost inicial / hab.

169,60 €

Pressupost inicial

21,29 M€

% execució

105,19 %
Ingrés real són 22,39 M€

% sobre el total del press.

17,31 %

Mitjana ingrés provincial

4,74 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 25,50% 5,43 M€
Taxes per activitats de competència local 8,95% 1,9 M€
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 10,55% 2,25 M€
Preus públics 25,12% 5,35 M€
Vendes 2,77% 590.100 €
Altres ingressos 27,12% 5,77 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.