Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 51.049.427 € 402 € 35,07 %
Impostos indirectes 6.270.441 € 49 € 4,31 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.105.106 € 174 € 15,19 %
Transferències corrents 44.174.737 € 348 € 30,35 %
Ingressos patrimonials 1.643.856 € 13 € 1,13 %
Transferències de capital 5.006.887 € 39 € 3,44 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,15 %
Passius financers 15.085.012 € 119 € 10,36 %
Total 145.554.491 € 1.146,21 €

Cerca una partida específica