Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.497.358 € 123 € 10,71 %
Serveis públics bàsics 40.168.020 € 318 € 27,76 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.794.098 € 133 € 11,60 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 37.131.397 € 294 € 25,66 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.467.625 € 59 € 5,16 %
Actuacions de caràcter general 27.655.993 € 219 € 19,11 %
Total 144.714.491 € 1.147,37 €

Cerca una partida específica