Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 43.591.376 € 351 € 40,81 %
Impostos indirectes 5.726.062 € 46 € 5,36 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 19.927.827 € 161 € 18,66 %
Transferències corrents 34.093.363 € 275 € 31,92 %
Ingressos patrimonials 2.484.609 € 20 € 2,33 %
Transferències de capital 847.080 € 7 € 0,79 %
Actius financers 150.000 € 1 € 0,14 %
Total 106.820.318 € 860,87 €

Cerca una partida específica