Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 28.830.915 € 232 € 26,99 %
Despeses corrents en béns i serveis 28.337.207 € 228 € 26,53 %
Despeses financeres 3.827.847 € 31 € 3,58 %
Transferències corrents 31.586.193 € 255 € 29,57 %
Inversions reals 2.576.512 € 21 € 2,41 %
Transferències de capital 225.750 € 2 € 0,21 %
Actius financers 150.000 € 1 € 0,14 %
Passius financers 11.285.893 € 91 € 10,57 %
Total 106.820.318 € 860,87 €

Cerca una partida específica