Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 28.830.915,12 € 232,35 € 26,99 %
Despeses corrents en béns i serveis 28.337.207,02 € 228,37 € 26,53 %
Despeses financeres 3.827.847,33 € 30,85 € 3,58 %
Transferències corrents 31.586.192,94 € 254,55 € 29,57 %
Inversions reals 2.576.511,94 € 20,76 € 2,41 %
Transferències de capital 225.750,00 € 1,82 € 0,21 %
Actius financers 150.000,00 € 1,21 € 0,14 %
Passius financers 11.285.893,43 € 90,95 € 10,57 %
Total 165.581.210,57 € 1.334,43 €

Cerca una partida específica