Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 49.354.749,01 € 393,21 € 22,06 %
Despeses corrents en béns i serveis 37.008.269,70 € 294,85 € 16,54 %
Despeses financeres 3.296.907,45 € 26,27 € 1,47 %
Transferències corrents 10.716.978,08 € 85,38 € 4,79 %
Fons de contingència i altres imprevistos 1.075.569,31 € 8,57 € 0,48 %
Inversions reals 9.114.297,76 € 72,61 € 4,07 %
Transferències de capital 73.837,36 € 0,59 € 0,03 %
Actius financers 219.025,30 € 1,74 € 0,10 %
Passius financers 15.055.539,52 € 119,95 € 6,73 %
Total 113.095.451,05 € 901,04 €

Cerca una partida específica