Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 52.786.377 € 421 € 38,63 %
Despeses corrents en béns i serveis 39.496.119 € 315 € 28,90 %
Despeses financeres 1.936.043 € 15 € 1,42 %
Transferències corrents 10.444.342 € 83 € 7,64 %
Fons de contingència i altres imprevistos 600.262 € 5 € 0,44 %
Inversions reals 16.692.067 € 133 € 12,21 %
Transferències de capital 633.587 € 5 € 0,46 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,16 %
Passius financers 13.854.474 € 110 € 10,14 %
Total 136.662.297 € 1.088,80 €

Cerca una partida específica