Taxes, preus públics i altres ingressos

Ingrés pres. / hab.

172,88 €
Ingrés pres act. / hab.: 172,98 €

Ingrés pressupostat

21,8 M€
Ingrés actualitzat: 21,8 M€

% execució

96,60 %
Ingrés real són 21,1 M€

% sobre el total del press.

15,98 %

Mitjana ingrés provincial

2,2 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 24,89% 5,4 M€
Taxes per activitats de competència local 8,34% 1,8 M€
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 11,82% 2,6 M€
Preus públics 25,16% 5,5 M€
Vendes 3,41% 744.458 €
Altres ingressos 26,37% 5,8 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.