Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 50.789.957,54 € 402,69 € 37,67 %
Despeses corrents en béns i serveis 38.800.692,96 € 307,63 € 28,78 %
Despeses financeres 2.419.644,00 € 19,18 € 1,79 %
Transferències corrents 10.421.651,12 € 82,63 € 7,73 %
Fons de contingència i altres imprevistos 589.068,97 € 4,67 € 0,44 %
Inversions reals 16.316.200,98 € 129,36 € 12,10 %
Transferències de capital 1.485.291,61 € 11,78 € 1,10 %
Actius financers 244.025,30 € 1,93 € 0,18 %
Passius financers 13.746.373,56 € 108,99 € 10,20 %
Total 134.812.906,04 € 1.068,87 €

Cerca una partida específica