Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 30.324.173,11 € 246,73 € 24,78 %
Despeses corrents en béns i serveis 27.478.902,14 € 223,58 € 22,46 %
Despeses financeres 3.960.749,90 € 32,23 € 3,24 %
Transferències corrents 31.204.135,95 € 253,89 € 25,50 %
Inversions reals 16.274.204,91 € 132,41 € 13,30 %
Transferències de capital 556.010,02 € 4,52 € 0,45 %
Actius financers 2.295.532,00 € 18,68 € 1,88 %
Passius financers 10.264.644,66 € 83,52 € 8,39 %
Total 251.552.910,84 € 2.046,73 €

Cerca una partida específica