Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 51.049.427 € 402 € 35,97 %
Impostos indirectes 6.270.441 € 49 € 4,42 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.105.106 € 174 € 15,57 %
Transferències corrents 43.994.737 € 346 € 31,00 %
Ingressos patrimonials 1.643.856 € 13 € 1,16 %
Transferències de capital 4.506.887 € 35 € 3,18 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,15 %
Passius financers 12.147.959 € 96 € 8,56 %
Total 141.937.438 € 1.117,72 €

Cerca una partida específica