Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 55.248.233,89 € 430,74 € 37,96 %
Despeses corrents en béns i serveis 40.169.440,90 € 313,18 € 27,60 %
Despeses financeres 1.880.265,58 € 14,66 € 1,29 %
Transferències corrents 11.394.643,87 € 88,84 € 7,83 %
Fons de contingència i altres imprevistos 631.319,21 € 4,92 € 0,43 %
Inversions reals 21.630.311,27 € 168,64 € 14,86 %
Transferències de capital 635.000,00 € 4,95 € 0,44 %
Actius financers 305.025,30 € 2,38 € 0,21 %
Passius financers 13.660.251,34 € 106,50 € 9,38 %
Total 145.554.491,36 € 1.134,80 €

Cerca una partida específica