Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 58.438.561,18 € 452,59 € 40,18 %
Despeses corrents en béns i serveis 42.419.360,29 € 328,53 € 29,17 %
Despeses financeres 1.717.854,37 € 13,30 € 1,18 %
Transferències corrents 12.851.736,89 € 99,53 € 8,84 %
Fons de contingència i altres imprevistos 666.643,41 € 5,16 € 0,46 %
Inversions reals 15.782.106,47 € 122,23 € 10,85 %
Actius financers 1.894.872,86 € 14,68 € 1,30 %
Passius financers 11.666.136,05 € 90,35 € 8,02 %
Total 145.437.271,52 € 1.126,37 €

Cerca una partida específica