Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 59.245.249,80 € 458,84 € 38,86 %
Despeses corrents en béns i serveis 45.910.487,56 € 355,56 € 30,11 %
Despeses financeres 1.689.639,34 € 13,09 € 1,11 %
Transferències corrents 12.379.382,14 € 95,88 € 8,12 %
Fons de contingència i altres imprevistos 2.266.643,41 € 17,55 € 1,49 %
Inversions reals 18.960.814,74 € 146,85 € 12,44 %
Transferències de capital 458.218,27 € 3,55 € 0,30 %
Actius financers 219.025,30 € 1,70 € 0,14 %
Passius financers 11.337.964,62 € 87,81 € 7,44 %
Total 152.467.425,18 € 1.180,82 €

Cerca una partida específica