Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 58.438.561 € 460 € 39,57 %
Despeses corrents en béns i serveis 42.419.360 € 334 € 28,73 %
Despeses financeres 1.717.854 € 14 € 1,16 %
Transferències corrents 12.851.737 € 101 € 8,70 %
Fons de contingència i altres imprevistos 666.643 € 5 € 0,45 %
Inversions reals 17.410.445 € 137 € 11,79 %
Transferències de capital 600.000 € 5 € 0,41 %
Actius financers 1.894.873 € 15 € 1,28 %
Passius financers 11.666.136 € 92 € 7,90 %
Total

Cerca una partida específica