Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 53.274.985 € 422 € 34,14 %
Despeses corrents en béns i serveis 40.962.258 € 325 € 26,25 %
Despeses financeres 1.837.933 € 15 € 1,18 %
Transferències corrents 11.294.104 € 90 € 7,24 %
Fons de contingència i altres imprevistos 589.069 € 5 € 0,38 %
Inversions reals 20.878.532 € 166 € 13,38 %
Transferències de capital 1.185.292 € 9 € 0,76 %
Actius financers 4.051.958 € 32 € 2,60 %
Passius financers 21.976.916 € 174 € 14,08 %
Total 156.051.047 € 1.068,87 €

Cerca una partida específica