Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.238.241 € 398 € 32,19 %
Impostos indirectes 3.795.730 € 30 € 2,43 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.102.078 € 175 € 14,16 %
Transferències corrents 46.462.687 € 368 € 29,77 %
Ingressos patrimonials 2.022.461 € 16 € 1,30 %
Transferències de capital 4.591.729 € 36 € 2,94 %
Actius financers 5.113.213 € 41 € 3,28 %
Passius financers 21.724.909 € 172 € 13,92 %
Total 156.051.047 € 1.068,87 €

Cerca una partida específica