Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 54.773.152,00 € 424,20 € 37,09 %
Impostos indirectes 5.850.914,80 € 45,31 € 3,96 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.634.552,71 € 175,30 € 15,33 %
Transferències corrents 44.102.126,04 € 341,56 € 29,87 %
Ingressos patrimonials 2.157.085,14 € 16,71 € 1,46 %
Transferències de capital 4.428.754,01 € 34,30 € 3,00 %
Actius financers 219.025,30 € 1,70 € 0,15 %
Passius financers 13.500.000,00 € 104,55 € 9,14 %
Total 147.665.610,00 € 1.143,63 €