Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 51.049.427 € 402 € 27,45 %
Impostos indirectes 6.270.441 € 49 € 3,37 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.115.643 € 174 € 11,89 %
Transferències corrents 50.464.019 € 397 € 27,14 %
Ingressos patrimonials 1.643.856 € 13 € 0,88 %
Transferències de capital 6.597.861 € 52 € 3,55 %
Actius financers 18.645.827 € 147 € 10,03 %
Passius financers 29.167.027 € 230 € 15,69 %
Total 185.954.101 € 1.146,21 €

Cerca una partida específica