Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 37.451.991,52 € 304,72 € 19,57 %
Impostos indirectes 4.902.596,20 € 39,89 € 2,56 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 25.105.478,69 € 204,27 € 13,12 %
Transferències corrents 40.784.312,73 € 331,84 € 21,31 %
Ingressos patrimonials 1.759.106,78 € 14,31 € 0,92 %
Transferències de capital 5.058.431,82 € 41,16 € 2,64 %
Actius financers 1.415.325,30 € 11,52 € 0,74 %
Passius financers 12.717.315,11 € 103,47 € 6,64 %
Total 122.358.352,69 € 995,55 €