Taxes, preus públics i altres ingressos

Ingrés pres. / hab.

160,60 €

Ingrés pressupostat

19,93 M€

% execució

93,02 %
Ingrés real són 18,54 M€

% sobre el total del press.

18,66 %

Mitjana ingrés provincial

2,9 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 27,51% 5,48 M€
Taxes per activitats de competència local 9,32% 1,86 M€
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 14,94% 2,98 M€
Preus públics 10,68% 2,13 M€
Vendes 4,46% 889.454,9 €
Altres ingressos 33,09% 6,59 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.