En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 20 setembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.334,43 €
Pressupost per habitant actual: 1.334,43 €

Pressupost inicial

165,58 M€
Pressupost actual: 165,58 M€

Execució

79% del pressupost actual

Habitants

124.084

Deute

128,68 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.005.996,45 € 10,28%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.113.202,52 € 7,61%
Habitatge i urbanisme 3.823.552,82 € 2,62%
Benestar comunitari 14.382.375,89 € 9,85%
Medi ambient 3.331.439,45 € 2,28%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 15.376,37 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 9.535.045,08 € 6,53%
Foment de l'ocupació 510.406,11 € 0,35%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 735.808,82 € 0,50%
Educació 4.534.574,63 € 3,11%
Cultura 605.811,31 € 0,41%
Esport 349.633,56 € 0,24%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 98.702,26 € 0,07%
Transport públic 3.785.502,43 € 2,59%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.136.576,03 € 0,78%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.329.883,85 € 0,91%
Serveis de caràcter general 38.570.331,17 € 26,42%
Administració financera i tributària 3.779.069,49 € 2,59%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 setembre 2023.

Ingressos
135%
Despesa
79%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 43.591.376,14 € 351,31 € 25,75 %
Impostos indirectes 5.726.062,11 € 46,15 € 3,38 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.347.701,21 € 188,16 € 13,79 %
Transferències corrents 36.395.127,14 € 293,31 € 21,50 %
Ingressos patrimonials 2.516.916,34 € 20,28 € 1,49 %
Transferències de capital 847.080,00 € 6,83 € 0,50 %
Actius financers 219.025,30 € 1,77 € 0,13 %
Total 106.820.317,78 € 860,87 €