En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 24 febrer 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

979,92 €

Despesa total

124,44 M€

Execució

5% del pressupost

Habitants

126.988
* dades del 2018

Deute

102,99 M€
* a final del 2018

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.497.358 € 12,45%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.470.195 € 10,82%
Habitatge i urbanisme 5.363.260 € 4,31%
Benestar comunitari 13.100.081 € 10,53%
Medi ambient 3.053.415 € 2,45%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.180 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 68.319 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 13.012.245 € 10,46%
Foment de l'ocupació 3.090.961 € 2,48%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 839.100 € 0,67%
Educació 18.922.527 € 15,21%
Cultura 7.238.928 € 5,82%
Esport 3.314.975 € 2,66%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.327.563 € 1,07%
Transport públic 3.897.536 € 3,13%
Altres actuacions de caràcter econòmic 793.089 € 0,64%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.121.867 € 1,71%
Serveis de caràcter general 15.212.273 € 12,22%
Administració financera i tributària 4.106.707 € 3,30%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 24 febrer 2020.

Ingressos
3%
Despesa
5%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 51.049.427 € 402 € 40,74 %
Impostos indirectes 6.270.441 € 49 € 5,00 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.105.106 € 174 € 17,64 %
Transferències corrents 44.009.720 € 347 € 35,12 %
Ingressos patrimonials 1.643.856 € 13 € 1,31 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,17 %
Total 125.297.576 € 986,69 €

Cerca una partida específica