Sanitat

Despesa pres. / hab.

13,48 €
Estimació inicial: 8,11 €

Despesa pressupostada

1,73 M€
Estimació inicial: 1,04 M€

% execució

29,33 %
Despesa real són 507.134,95 €

% sobre el total del press.

1,17 %

Mitjana despesa provincial

265.727,12 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Producció de béns públics de caràcter preferent.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,73% 444.808,79 €
Despeses corrents en béns i serveis 37,57% 391.049,99 €
Transferències corrents 10,09% 105.000 €
Inversions reals 9,61% 100.000 €