Seguretat i mobilitat ciutadana

Despesa pres. / hab.

123,04 €
Estimació inicial: 116,68 €

Despesa pressupostada

15,78 M€
Estimació inicial: 14,97 M€

% execució

51,94 %
Despesa real són 8,2 M€

% sobre el total del press.

10,69 %

Mitjana despesa provincial

3,33 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 32,41% 4,85 M€
Seguretat i ordre públic 33,31% 4,99 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 24,03% 3,6 M€
Mobilitat urbana 13,46% 2,01 M€
Protecció civil 2,21% 330.345,23 €
Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,03% 4.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 80,78% 12,09 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,28% 1,54 M€
Transferències corrents 0,40% 59.500 €
Inversions reals 8,54% 1,28 M€