Serveis socials i promoció social

Despesa pres. / hab.

114,78 €
Estimació inicial: 104,60 €

Despesa pressupostada

14,72 M€
Estimació inicial: 13,42 M€

% execució

51,99 %
Despesa real són 7,65 M€

% sobre el total del press.

9,97 %

Mitjana despesa provincial

3 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de protecció i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,56% 5,17 M€
Despeses corrents en béns i serveis 47,72% 6,4 M€
Transferències corrents 12,86% 1,73 M€
Inversions reals 0,86% 115.000 €